Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals

Resolució EMO/3007/2015, de 23 de desembre, per la qual es determinen les activitats preventives que han de desenvolupar les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social a Catalunya durant l’any 2016.